សហប្រតិបត្តិការ

  នៅក្នុងបរិបទសកលភាវូបនីកម្ម និងសហគមន៍អាស៊ាន សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប បានចាប់ដៃគូរសហការណ៍ជា មួយសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មធំៗមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជា នៅលើពិភពលោក ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ ការងារអប់រំ ស្រាវជ្រាវ និងស្វែងរកឱកាសធ្វើទស្សនសិក្សា និងឱកាសអាហារ រូបករណ៍ដល់និស្សិតបន្តការសិក្សា ទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យទាំង អស់នោះ ដែលវាជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃការពង្រឹងគុណភាព អប់រំរបស់ខ្លួន។

សាកលវិទ្យាល័យដៃគូ:

 1. Kangwon National University, Korea
 2. Southwest Forestry University, China
 3. Bogor Agricultural University, Indonesia
 4. Rajamangal University of Technology Isan,Thanland
 5. Hohai University, China
 6. Università Politecnica Delle Marche, Italy
 7. Hainan College of Foreign Studies, China
 8. University of Yunnan Minzu, China
 9. Hainan University, China
 10. University of Hiroshima, Japan

ដៃគូផ្សេងៗ

 1. Guangxi Forward Agriculture Technology International Cooperation
 2. Mekong Regional Land Governance
 3. Alpha Agri-Business
 4. Vitrosys Clone Technology
 5. Axel Asia Human Resources
 6. Exo-Travel
 7. Asean Fisheries Education Network (ASEAN-FEN)