គម្រោងស្រាវជ្រាវ

កម្មវិធីសិក្សា ការស្រាវជ្រាវ និងទស្សនកិច្ចសិក្សាជាការងារ សំខាន់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្ដីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ កពល តម្រូវឲ្យសាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតចូលរួមការងារស្រាវជ្រាវ កម្មសិក្សា និងការងារអនុវត្តន៍ នៅក្នុងមន្ទីពិសោធន៍ក្នុងកសិដ្ឋាន និងសហគមន៍ជនបទផងដែរ។

គម្រោងស្រាវជ្រាវសំខាន់ៗ៖

  1. ASPIRE Component 2: griculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE) is a programme of the Royal Government of Cambodia, supported by International Fund for Agriculture Development (IFAD).
  2. 2013 –2014: Principal Researcher of Rice Fish Farming Adapted in Rainfed and Irrigated Rice Fields at Takeo province
  3. Jan – Dec 2013:  Principal trainer/researcher for the Project of Building Climate Resilient Food Production System: Integrating Reservoir And Rice Fish Farming
  4. 2005 – 2011: Assistant to Project Team Leader of Sustainable Rice-Fish Integration at Takeo, Cambodia