ដេប៉ាតឺម៉ង់

សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀបមាន ដេប៉ាតឺម៉ង់ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងការបណ្តុះបណ្តាល តាមជំនាញដូចខាងក្រោម៖

1. ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
2. ដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រមូលដ្ឋាននិងបរិស្ថាន
3. ដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្រ្តសិកម្ម
4. ដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្ររុក្ខកម្ម
5. វិទ្យាសាស្រ្តជលផល
6. ដេប៉ាតឺម៉ង់ វិទ្យាសាស្រ្ត និង វិជ្ជសាស្រ្តសត្វ
7. ដេប៉ាតឺម៉ង់សាវប្បកម្ម
8. ដេប៉ាតឺម៉ង់ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
9. ដេប៉ាតឺម៉ង់សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម
10. ដេប៉ាតឺម៉ង់កែច្នៃអាហារ
11. ដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មកសិកម្ម
12. ដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា