ពិធីការពារសារណាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

Date/Time
Date(s) - 15/08/2018
All Day

Location
សាលប្រជុំរួម

Categories


សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀបនឹងរៀបពិធីការពារសារណាបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ ។